Tm trang c...
 
Để thực hiện việc ny trong hộp tm kiếm.
Nhập cc từ quan trọng: ch sục chuột tam thể
Đặt từ chnh xc trong dấu trch dẫn: "ch sục chuột"
Nhập HOẶC giữa tất cả cc từ m bạn muốn: thu nhỏ OR tiu chuẩn
Đặt dấu trừ ngay trước từ m bạn khng muốn: -loi gặm nhấm, -"Jack Russell"
tới
Đặt 2 dấu chấm giữa cc số v thm đơn vị đo: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
Sau đ, thu hẹp kết quả của bạn bằng...
Tm trang bằng ngn ngữ bạn chọn.
Tm trang được xuất bản ở một khu vực cụ thể.
Tm trang được cập nhật trong thời gian bạn chỉ định.
Tm kiếm trn một trang web (như wikipedia.org ) hoặc giới hạn kết quả của bạn ở một miền như .edu, .org hoặc .gov
Tm kiếm cc thuật ngữ trong ton bộ trang, tiu đề trang hoặc địa chỉ web hay lin kết tới trang m bạn đang tm kiếm.
Cho Tm kiếm an ton biết liệu c lọc nội dung khiu dm hay khng.
Tm trang c định dạng m bạn muốn.
Tm trang m bạn được php sử dụng.
Bạn cũng c thể...
Tm thấy cc trang tương tự hoặc lin kết tới một URL
Tm kiếm trn cc trang bạn đ truy cập
Sử dụng ton tử trong hộp tm kiếm
Ty chỉnh ci đặt tm kiếm của bạn