Ngoài ủy ban phường, còn cơ quan nào làm đăng ký khai tử?

Bố bị tai nạn, qua đời tại bệnh viện, tôi đến phường làm đăng ký khai tử song cán bộ đi vắng.